انتقادات

انتقاد و پیشنهاد

مراحل ثبت و پیگیری شکایات

  • دریافت شکایت و ثبت آن در سیستم
  • تشکیل کمیته رسیدگی به شکایت
  • ارزیابی اولیه شکایت
  • تعیین راه حل از منابع داخل و خارج سازمان
  • اطلاع رسانی به مشتری در خصوص روند اجرایی فعالیت ها
  • بستن شکایت پس از انجام فعالیتهای مربوطه
پیگیری شکایات قبلی