آجیل

 1. بادام درختی

  انواع بادام با پوست و بدون پوست، خام، شور و نمکی

 2. پسته

  انواع پسته خام، شور، اکبری، کله قوچی و ...

 3. بادام هندی

  انواع بادام هندی شور و نمکی

 4. گردو

  انواع گردو و مغز گردو

 5. بادام زمینی

  انواع بادام زمینی با پوست و بدون پوست، خام، شور و نمکی

 6. فندوق

  انواع فندوق با پوست و بدون پوست، خام، شور و نمکی

 7. تخمه

  انواع تخمه خام، شور و نمکی

 8. آجیل

  انواع آجیل شور، شیرین، ممتاز، یلدا، مادر و ...

 9. چلغوز

  انواع چلغوز خام و شور

 10. سویا

  انواع سویای خام، شور و ترش

 11. نخود

  انواع نخود خام، شور، بی نمک، شکلاتی و ...