اطلاعات تماس

مشهد، بلوار شهید قرنی
نبش قرنی 8، آجیل سرای عدالت.

تلفن: 7988 3727 - 3511 3727 (51) 98+

فکس : 2035 3723 (51) 98+

صدای مشتری: 37179 (51) 98+

ایمیل :info@edalatnuts.com